Home > Om Syng > Vedtægter

Vedtægter

1. Navn

1.1. Foreningens navn er SYNG

1.2. Foreningens hjemsted er Århus Kommune

1.3. SYNG er en landsdækkende, idébestemt sammenslutning af ungdomskor.

2. Formål

2.1. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for korsang blandt unge. Endvidere er det foreningens formål at varetage kulturelle og musikalske interesser for danske ungdomskor med unge sangere over 13 år og under 30 år.

Dette sker ved:

2.2. At hjælpe organiseringen af unge sangere og kor.

2.3. At styrke samarbejdet mellem musik-interesserede unge At aktivere unge til gennem musikarbejde at tage del i den kulturelle og demokratiske udvikling i Danmark.

2.4. At tage del i den politiske diskussion som vedrører musikalske interesser.

2.5. At koordinere aktiviteter og interesser mellem nært beslægtede organisationer.

2.6. At iværksætte kurser og støtte arrangeringen af korstævner og workshops for medlemmerne.

2.7. At koordinere internationale kontakter, samt støtte internationale initiativer i korverdenen.

2.8. At tilgodese enhver musikalsk genre.

3. Medlemskab

3.1. Foreningens primære medlemsskare er ungdomskor, hvis medlemmer er over 13 år og under 30 år.

3.2. Alle medlemmer af et indmeldt ungdomskor har fulde medlemsrettigheder i foreningen.

3.3. Ungdomskor og vokalgrupper kan kun opnå medlemskab såfremt mindst

33% af korets medlemmer er fyldt 13 og endnu ikke 30 år i medlemsåret.

3.4. Medlemskab tegnes for et år ad gangen

3.5. Er man ikke medlem af et ungdomskor kan man, hvis man er over 13 år og under

30 år, opnå fulde medlemsrettigheder ved at melde sig ind i foreningens landsafdeling som enkeltmedlem.

3.6. Udenlandske kor og vokalgrupper kan opnå delvist medlemskab, hvis mindst 33% af korets medlemmer er fyldt 13 og endnu ikke 30 år i medlemsåret.

3.7. Delvist medlemskab giver ret til at modtage nodeudgivelser, at deltage i udbudte SYNG-arrangementer på linje med de fuldgyldige medlemmer og til relevant konsulentbistand.

3.8. Udenlandske medlemskor betaler tredobbelt kontingent – udregnet fra det af generalforsamlingen fastsatte årlige kontingentbeløb (jf. § 5.2.).

4. Organisationen

4.1. SYNG består af en række ungdomskor samt en landsafdeling bestående af enkeltmedlemmer.

4.2. Ungdomskorene skal udforme vedtægter, der er i overensstemmelse med SYNG’s formål.

4.3. Hvert ungdomskor skal ledes af en bestyrelse eller en arbejdsgruppe som vælges demokratisk af korets medlemmer mindst en gang om året.

4.4. SYNG er medlem af Dansk Amatørmusik, DAM, som varetager fælles-politiske interesser for alle danske amatørmusikere.

4.5. SYNG er medlem af International Federation of Choral Music (IFMC) og Choral Denmark samt opretholder kontakter til Verdenskoret og Europa Cantat.

5. Landsmøde

5.1. SYNGs bestyrelse indkalder repræsentanter for samtlige ungdomskor og enkeltmedlemmer til landsmøde en gang årligt.

5.2. Landsmødet har som minimum følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens/bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning
  4. Bestyrelsens handlingsplan
  5. Indkomne forslag
  6. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent
  7. Valg
  8. Evt.

5.3. Indkaldelse med angivelse af dagsorden udsendes af formanden til alle ungdomskor med mindst 4 ugers varsel

5.4. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 7 dage før mødet

5.5. Revideret regnskab og budget kan rekvireres portofrit hos organisationen både før og efter landsmødet

5.6. Beslutninger på landsmødet træffes ved simpelt flertal

5.7. Alle medlemmer kan deltage på landsmødet, men hvert ungdomskor har max 2 stemmer.

5.8. Hvis et ungdomskor sender flere repræsentanter til landsmødet, skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede være under 30 år

5.9. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

5.10. Medlemmer af landsafdelingen (enkeltmedlemmer) har på lige fod med ungdomskorene max. 2 stemmer.

5.11. Formanden kan med mindst 14 dages varsel indkalde til ekstraordinært landsmøde, og formanden kan med mindst 14 dages varsel og senest 4 uger efter anmodning indkalde til et sådant, hvis mindst 1/5 af ungdomskorene fremsætter begrundet, skriftligt krav herom til formanden

6. Landsbestyrelse

6.1. SYNG ledes af en landsbestyrelse bestående af formand, næstformand og min 4 bestyrelsesmedlemmer. Mindst halvdelen skal være under 30 år, ligesom mindst formand eller næstformand skal være under 30 år. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være myndige.

6.2. SYNG’s bestyrelse vælges på landsmødet; formand og to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og næstformand og to bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

6.3. Alle valg gælder for 2 år

6.4. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og fastsætter forretningsordenen

6.5. Bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet

7. Retslige forpligtelser

7.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af formand og næstformand.

7.2. Til retsligt at forpligte foreningen udkræves underskrift af den daglige ledelse

7.3. Bestyrelsen skal meddele prokura

7.4. Foreningen hæfter alene for sin kapital

8. Regnskab

8.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret

8.2. Umiddelbart efter regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab bestående af resultatopgørelse, balance og noter

8.3. Foreningens regnskaber revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, valgt af bestyrelsen

9. Vedtægtsændringer og opløsning

9.1. Disse vedtægter kan ændres på et landsmøde med mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers stemmer, jvf. punkt 5.7

9.2. Forslag om foreningens opløsning skal angives i dagsordenen til landsmøde og vedtages med mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers stemmer, jvf. punkt 5.7

9.3. I tilfælde af opløsning skal foreningens eventuelle formue efter landsmødet nærmere bestemmelse anvendes til formål, der er beslægtede med SYNG’s formål

Vedtaget på ekstraordinært landsmøde i Aarhus den 7. november 2010